BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.02.2024:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z działalności naukowej prowadzonej w 2023 roku

Dnia: 07.02.2024 roku (środa)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik

9:00-9:05

O T W A R C I E  I  W P R O W A D Z E N I E

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych

9:05-9:15

Studium Doktoranckie i Szkoła Doktorska

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

Zakład Fizyki Układów Molekularnych i Badań Radiospektroskopowych (ZN 8)

9:15-9:30

Dynamika molekularna i właściwości fizyczne nowych materiałów do zastosowań technologicznych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

9:30-9:40

Jonowe układy supramolekularne jako elektrolity stałe: od projektu do zastosowań w materiałach litowo-jonowych

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 8.21): 2021/43/O/ST5/01911 (2022-2027)

dr hab.
Michał Bielejewski,
prof. IFM PAN

Zakład Kryształów Molekularnych (ZN 7)

9:40-9:55

Struktura elektronowa i oscylacyjna molekularnych materiałów funkcjonalnych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

dr hab.
Andrzej Łapiński,
prof. IFM PAN

9:55-10:05

Chiralność i przewodnictwo elektryczne w nowych materiałach wielofunkcyjnych do zastosowań w elektronice

Projekt NAWA-POLONIUM (PB 12.31): BPN/BFR/2021/1/00001/U/00001
(2022-2023)

dr hab.
Iwona Olejniczak

10:05-10:15

Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych

Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 12.30): 2019/35/N/ST5/03324 (2020-2024)

dr inż.
Sylwia Zięba

Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów i Układów Dielektrycznych (ZN 6)

10:15-10:30

Własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych, cieczy i dielektrycznych układów molekularnych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka

Zakład Fizyki Magnetyków (ZN 5)

10:30-10:45

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magneto­kaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Tomasz Toliński

10:45-10:55

Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych

Projekt badawczy OPUS (PB 11.22): 2021/41/B/ST3/01141 (2022-2025)

Zakład Fizyki Niskich Temperatur, Materiałów i Technologii Kwantowych (ZN 4)

10:55-11:10

Dynamika spinowa w nanomateriałach węglowych, komunikacja i kryptologia kwantowa oraz innowacyjne ferroiki w elektronice ciała stałego

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Wojciech Kempiński

11:10-12:00

P R Z E R W A

 

Zakład Cienkich Warstw i Nanostruktur (ZN 3)

12:00-12:15

Funkcjonalne układy warstwowe i nanostruktury

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

dr hab.
Piotr Kuświk,
prof. IFM PAN

12:15-12:25

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływa­nia Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spin­tronicznych i magnonicznych

Projekt badawczy OPUS (PB 3.30): 2019/33/B/ST5/02013 (2020-2025)

12:25-12:35

Sztuczne domeny magnetyczne bez ścian domenowych w struktu­ryzowanych magnetycznie ferrimagnetycznych warstwach ziemia rzadka-metal przejściowy (TWIST)

Projekt badawczy OPUS (PB 3.31): 2020/39/B/ST5/01915 (2021-2025)

12:35-12:45

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzo­wany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych

Projekt badawczy SONATINA (PB 3.26): 2018/28/C/ST3/00052 (2018-2023)

dr Piotr Graczyk

12:45-12:55

Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących

Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 3.27): 2018/31/N/ST5/03433 (2019-2024)

dr Adam Krysztofik

Zakład Teorii Nanostruktur i Materiałów Kwantowych (ZN 2)

12:55-13:10

Obliczenia struktury elektronowej i właściwości termodynamicznych materiałów kwantowych oraz analiza wpływu silnych korelacji ładunkowych, spinowych, orbitalnych i sieciowych na ich własności transportowe

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Stanisław Lipiński

13:10-13:20

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice
oraz jako magnesy trwałe

Projekt badawczy SONATA BIS (PB 2.23): 2018/30/E/ST3/00267 (2019-2024)

dr hab.
Mirosław Werwiński,
prof. IFM PAN

13:20-13:30

Projektowanie przyszłych magnesów trwałych

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 2.24): 2019/35/O/ST5/02980 (2020-2024)

13:30-13:40

Poszukiwanie magnesów trwałych niezawierających ciężkich pierwiastków ziem rzadkich z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Projekt badawczy OPUS (PB 2.26): 2021/41/B/ST5/02894 (2022-2027)

Zakład Auksetyków, Materiałów Funkcjonalnych i Symulacji Komputerowych (ZN 1)

13:40-13:55

Badania eksperymentalne i symulacyjne właściwości magnetycznych, transportowych i mechanicznych oraz struktury wybranych materiałów funkcyjnych i metamateriałów mechanicznych

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:55-14:05

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

Projekt badawczy OPUS (PB 10.12): 2017/27/B/ST3/02955 (2018-2023)

14:05-14:15

Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekular­nymi – porównanie auksetyczności

Działanie naukowe MINIATURA (PB 10.13): 2021/05/X/ST3/01200 (2021-2023)

dr inż.
Jakub Narojczyk

14:15-14:30

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Dyrekcja

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego