BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zakończone projekty naukowe i inwestycyjne organizowane lub współorganizowane przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk:

Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

1.1. Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
2016-2018
1.2. Struktura, dynamika i własności fizyczne funkcjonalnych materiałów dielektrycznych i organicznych układów przewodzących
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
2013-2015
1.3. Wpływ efektów rozmiarowych na zjawiska transportu i przemiany fazowe w materiałach przewodzących i dielektrycznych
prof. dr hab. Wojciech Kempiński
2012-2014
1.4. Dynamika molekularna i zjawiska transportu elektrycznego w układach z uporządkowaniem kooperatywnym w multiferroikach, przewodnikach szybkich jonów, polimerach i kompozytach
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
2012-2014
1.5. Elektronowy rezonans paramagnetyczny centrów paramagnetycznych w dielektrykach i materiałach przewodzących
2012-2014
1.6. Magnetyczne, dielektryczne i radiospektroskopowe badania przemian fazowych w multiferroikach
prof. dr hab. Jan Martinek
2011-2013
1.7. Struktura i dynamika molekularna w układach mezogennych i w układach z wiązaniem wodorowym
prof. dr hab. Jan Jadżyn
2010-2013
1.8. Chiralne superstruktury w ciekłych kryształach
dr hab. Wojciech Jeżewski, prof. IFM PAN
2010-2012
1.9. Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania anomalnych własności mechanicznych układów modelowych
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
2010-2012
1.10. Wielofunkcyjne materiały dielektryczne: multiferroiki, przewodniki jonowe i kompozyty
2009-2011
1.11. Dynamika spinowa i niekonwencjinalne procesy elektronowej relaksacji spinowej w ciałach stałych
2009
1.12. Badanie struktury własności mechanicznych i termodynamicznych modelowych układów molekularnych za pomocą metod fizyki komputerowej
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
(prof. dr hab. Arkadiusz Brańka)
2007-2009
1.13. Dynamika molekularna i własności fizyczne nowych materiałów dielektrycznych
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
2007-2009
1.14. Struktura i dynamika w układach ciekłokrystalicznych i polimerach supramolekularnych
prof. dr hab. Jan Jadżyn
2006-2008
1.15. Spektroskopia molekuł polarnych w paśmie mikrofalowym i milimetrowym
2004-2006
1.16. Badanie ruchów molekularnych w dielektrykach metodą NMR
dr hab. Wojciech Medycki
2004-2006
1.17. Dynamika jądrowa oddziaływań kwadrupolowych w kryształach molekularnych
2004-2006
1.18. Określenie nanostruktury i dynamiki wybranych materiałów porowatych
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
2004-2006
1.19. Analiza własności statystycznych układów niejednorodnych
dr hab. Wojciech Jeżewski, prof. IFM PAN
2004-2006
1.20. Badanie własności ferroików metodami dielektrycznymi oraz spektroskopii NMR z zastosowaniem techniki wysokich ciśnień
dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN
2004-2006
1.21. Periodyczne superstruktury w ciekłych kryształach
prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
2004-2006
1.22. Elektronowa relaksacja spinowa w kryształach nieuporządkowanych i w amorficznych ciałach stałych
2003-2005
1.23. Dynamiczne własności kompleksów jonów paramagnetycznych
2003-2005
1.24. Dielektryczne materiały wielofunkcyjne - ferroiki krystaliczne, polimery ferroelektryczne, nanokompozyty
2003-2005
1.25. Zjawiska krytyczne w termotropowych ciekłych kryształach
prof. dr hab. Jan Jadżyn
2003-2005

Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne

2.1. Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji
prof. dr hab. Tomasz Toliński
2016-2018
2.2. Nanostruktury metaliczne otrzymywane metodą samoorganizacji
dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN
2016-2017
2.3. Właściwości magnetyczne i elektryczne układów warstwowych i nanostruktur
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
2013-2015
2.4. Magnetyzm międzymetalicznych związków i stopów f-elektronowych: właściwości strukturalne, magnetyczne i elektronowe
prof. dr hab. Tomasz Toliński
2013-2015
2.5. Nanostruktury metaliczne otrzymywane metodą samoorganizacji
dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN
2012-2015
2.6. Dynamika molekularna i stany elektronowe w organicznych przewodnikach i cienkich warstwach - badania metodami spektroskopii w podczerwieni i Ramana
prof. dr hab. Roman Świetlik
2012-2014
2.7. Transport elektronowy w nanostrukturach i kropkach kwantowych
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
2012-2014
2.8. Nadprzewodnictwo i własności magnetyczne niejednorodnych układów skondensowanych
2010
2.9. Problemy transportu elektronowego w układach molekularnych i nansotrukturach
prof. dr hab. Bogdan Bułka
2009-2011
2.10. Procesy elektronowe w materiałach organicznych - krystaliczne przewodniki i cienkie warstwy
prof. dr hab. Roman Świetlik
2009-2011
2.11. Zjawiska transportu i przemiany fazowe w materiałach funkcyjnych
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
2009-2011
2.12. Problemy transportu elektronowego w układach molekularnych i nanostrukturach
prof. dr hab. Bogdan Bułka
2009-2011
2.13. Zjawiska transportu elektrycznego i relaksacji dielektrycznej w elektrolitach stałych
2006-2008
2.14. Niskotemperaturowe badania transportu i przemian fazowych układów przewodzących, węglowych i ferroików
prof. dr hab. Wojciech Kempiński
2006-2008
2.15. Przemiany fazowe i zjawiska nieliniowe w przewodnikach superprotonowych
prof. dr hab. Stefan Waplak
2005-2007
2.16. Efekty orbitalne i korelacja elektronowa w nadprzewodnictwie i przemianach fazowych
2004-2006
2.17. Materiały o niekonwencjonalnym przewodnictwie elektrycznym: przewodniki superjonowe, polimery wysokoprzewodzące
2003-2005
2.18. Struktura elektronowa, dominujące oddziaływania i własności wysokoprzewodzących układów molekularnych
(prof. dr hab. Roman Świetlik)
2003-2005
2.19. Transportowe i dielektryczne własności układów przewodzących i z wiązaniem wodorowym
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
(prof. dr hab. Wojciech Kempiński)
2003-2005

Oddział Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Badania własności mechanicznych i optycznych miękkiej materii i materiałów funkcyjnych

3.1. Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
2016-2018
3.2. Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
2016-2018
3.3. Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli materiałów o anomalnych własnościach mechanicznych i strukturalnych
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
2013-2015
3.4. Transport elektronowy w nanostrukturach i kropkach kwantowych
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
2012-2014
3.5. Własności magnetyczne, elektronowe i transportowe struktur metalicznych zawierających lantanowce
dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN
2010-2012
3.6. Strukturyzowane układy magnetyczne
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
2009-2011
3.7. Własności magnetyczne, elektryczne, transportowe i strukturalne magetycznych heterostruktur warstwowych otrzymywanych techniką MBE
dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN
2008-2009
3.8. Magnetyczne układy warstwowe - otrzymywanie, struktura, własności magnetyczne i elektryczne
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
(prof. dr hab. Janusz Dubowik, dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN)
2007-2012
3.9. Magnetyzm metastabilnych struktur metalicznych
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
2007-2009
3.10. Własności magnetyczne, elektronowe, transportowe, efekty korelacyjne oraz struktura pasmowa nowych materiałów magnetycznych dla zaawansowanej nanotechnologii – obliczenia z pierwszych zasad
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
2004-2007
3.11. Własności transportowe i magnetyczne nanokontaktów tlenkowych
2004-2006
3.12. Własności spinowe i magnetyczne kryształach z mieszanym stanem spinowym jonów Fe3
dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN
2003-2005
3.13. Własności transportowe, termodynamiczne i magnetyczne nanostruktur
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
(prof. dr hab. Józef Barnaś, prof. dr hab. Stanisław Lipiński)
2003-2005

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki

1. Wpływ bombardowania jonowego na własności magnetyczne układów warstwowych Ni80Fe20/Au/Co/Au. (promotorski dra Piotra Kuświka)
N N202 235737
2357/B/H03/2009/37
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
29.09.2009-30.01.2011
2. Nowe elektrolity stałe z molekułami heterocyklicznymi
N N202 3852 33
3852/B/T02/2007/33
28.11.2007-27.05.2010
3. Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych
2013/08/M/ST3/00960 (HARMONIA 4)
dr hab. Maciej Urbaniak
28.08.2013-27.12.2016
4. Przewodnictwo elektryczne i struktura nowych krystalicznych elektrolitów stałych z molekułami benzimidazolu. (grant promotorski mgra inż Pawła Ławniczaka)
N N202 481439
4817/B/H03/2010/39
27.09.2010-26.12.2011
5. Badanie własności metastabilnych związków i stopów międzymetalicznych wspierane obliczeniami ab initio. Program DAAD
DWM/N46/DAAD/2008
161/N-DAAD/2008/0
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
27.05.2008-26.05.2009
6. Zastosowanie zaawansowanych metod spektralnych w badaniach peraminy, jako alternatywnego środka ochrony roślin
N310 063 31/2813
2813/P01/2006/31
dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN
26.09.2007-25.09.2008
7. Zastosowanie zaawansowanych metod spektralnych w badaniach peraminy, jako alternatywnego środka ochrony roślin
N310 063 31/2813
2813/P01/2006/31
dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN
26.09.2006-25.09.2008
8. Wpływ ciśnienia na nieliniowy charakter przewodnictwa protonowego-eksperyment i modelowanie
N N202 368139
3681/B/H03/2010/39
dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN
26.08.2010-25.09.2014
9. Wpływ topologii i korelacji elektronowych na transport ładunku i spinu w nanostrukturach grafenowych
N N202 199239
199239
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
26.08.2010-25.08.2013
10. Badanie współczynnika Poissona modelowych układów cząstek z twardym rdzeniem (PROMOTORSKI)
nr 1 P03B 097 26
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
26.04.2004-25.04.2005
11. Otrzymywanie i własności nanocząstek wybranych materiałów funkcjonalnych
N N202 229040
2290/B/T-02/2011/40
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
25.05.2011-24.12.2013
12. Efekt magnetokaloryczny w związkach międzymetalicznych
N N507 219540
2195/B/T02/2011/40
prof. dr hab. Tomasz Toliński
25.05.2011-24.11.2013
13. Grafenowe (oraz podobne) nansostruktury dla spintroniki i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne
2013/10/M/ST3/00488 (HARMONIA 5)
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
24.04.2014-23.04.2017
14. Dynamika kationu quaindyniowego w wybranych kryształach molekularno-jonowych. (promotorski K. Falińskiej)
N202 102 32/2542
2542/H03/2007/32
dr hab. Wojciech Medycki
24.04.2007-23.04.2008
15. Identyfikacja nowego rodzaju fazy de Vries'a?
N N202 367739
3677/B/H03/2010/39
23.09.2010-22.03.2014
16. Uporządkowanie magnetyczne i mechanizmy parowania elektronów w molekularnych materiałach hybrydowych
1 P03B 103 27
0389/P03/2004/27
23.08.2004–22.08.2007
17. Struktura wybranych centrów paramagnetycznych a efekty przedprzejściowe fazy superprotonowej w K3H(SO4)2(PROMOTORSKI)
nr 1 P03B 080 27
prof. dr hab. Stefan Waplak
23.08.2004–22.06.2007
18. Rola oddziaływania bliskiego i dalekiego zasięgu w relaksorach ferroelektrycznych i przewodnikach protonowych: badania ramanowskie pod wysokim ciśnieniem
1 P03B 030 28
0342/P03/2005/28
23.02.2005-22.02.2008
19. Wyznaczenie współczynników sprężystości i lepkości rotacyjnej w ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych ciekłych kryształach
N N507 3456 33
3456/B/T02/2007/33
prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
22.11.2007-21.11.2010
20. Analiza procesów dynamicznych w złożonych układach molekularnych w fazie stałej na podstawie eksperymentów Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
N N202 172 135
172/B/H03/2008/35
dr hab. Wojciech Medycki
22.09.2008-21.03.2012
21. Liniowy i kwadratowy efekt elektrooptyczny w chiralnych ciekłych kryształach (PROMOTORSKI)
nr 1 P03B 043 27
prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
21.09.2004–20.03.2006
22. Nowe materiały dla magnetoelektroniki MAG-EL-MAT. (sieć krajowa)
Decyzja nr 74/E-66/SPB/MSN/P-03/DWM 34/2005-2007
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
2005-2007
23. Centrum doskonałości magnetycznych molekularnych materiałów dla elektroniki przyszłości w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN (kontakt nr G5MA-CT-2002-04049)
SPB CD 5 PR UE
Decyzja nr 74/E-66/SPB/5.PR UE/DZ 139/2003-2005
prof. dr hab. Bogdan Bułka
2003-2005
24. Nowe materiały dla magnetoelektroniki - MAG-EL-MAT
SPB/Międzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej
Decyzja nr 74/E-66/SPB/MSN/P-03/DWM 513/2003-2004
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
2003-2004
25. Siec tematyczna: Polarna elektroceramika
SPB 5.PR EU
Decyzja nr 74/E-66/SPB/5.RP UE „Sieć”/DZ 232/2002
2002-2005
26. Nanoukłady węglowe dla elektroniki molekularnej i spintroniki
DPN/N174/COST/2010 MP0901
815/N-COST/2010/0
prof. dr hab. Wojciech Kempiński
20.12.2010-19.12.2013
27. Jedno i wielofazowe ferroiki i multiferroiki
DPN/N149/COST/2010, MPO904 COST
812/N/COST/2010/0
20.12.2010-19.07.2014
28. Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi dla zastosowań w optoelektronice molekularnej
IP2014 025673 (IUVENTUS PLUS IV edycja)
dr hab. Kornelia Lewandowska
19.03.2015-18.03.2017
29. Koherentrny transport elektronowy przez modelowe układy molekularne (PROMOTORSKI)
nr 2 P03B 118 25
prof. dr hab. Bogdan Bułka
18.09.2003-17.03.2005
30. Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje. (MSSE) (sieć naukowa krajowa)
umowa nr D/001/07/2008
81/E-62/SN/0077/2008
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
18.05.2008-01.07.2009
31. Materiały funkcyjne - odpowiedz piroelektryczna, dielektryczna oraz przemiany fazowe
nr 2 P03B 121 24
18.03.2003-17.09.2005
32. Zbadanie procesów anomalnej dyfuzji w cieczach molekularnych metodą spektroskopii dielektrycznej
nr 2 P03B 078 25
prof. dr hab. Jan Jadżyn
17.09.2003-16.09.2006
33. Wpływ polidyspersji rozmiaru cząstek na własności sprężyste modeli klasycznych
N N202 261438
2614/B/H03/2010/38
prof. dr hab. Konstantin Tretiakov
17.03.2010-16.03.2013
34. Obliczenia z pierwszych zasad własności elektronowych i magnetycznych wybranych zwiążków międzymetalicznych wybranych zwiążków międzymetalicznych zawierających cer, samar i uran. (grant promotorski  mgra inż. Mirosława Werwińskiego)
N N202 288338
2883/B/H03/2010/38
dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN
16.03.2010-31.12.2011
35. Wpływ defektów na własności elektronowe i magnetyczne wybranych półprzewodników o strukturze wurcytu - obliczenia z pierwszych zasad. (grant promotorski dra inż. Jakuba Kaczkowskiego)
N N202 288238
2882/B/H03/2010/38
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
16.03.2010-30.06.2011
36. Nadprzewodzący i spinowo spolaryzowany transport w układach hybrydowych ferromagnetyk - nadprzewodnik oraz kropkach kwantowych
N N202 207938
2079/B/H03/2010/38
prof. dr hab. Jan Martinek
16.03.2010-15.03.2015
37. Cienkie warstwy stopów z ferromagnetyczną pamięcią kształtu
nr T08C 045 25
prof. dr hab. Janusz Dubowik
15.10.2003-14.10.2006
38. Nowe efekty fizyczne i materiały dla zastosowań w elektronice spinowej
nr PBZ KBN 044/P03/02 JB (zamawiany)
prof. dr hab. Józef Barnaś
15.07.2002-14.07.2005
39. MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne
2012/05/D/ST3/02855 (SONATA 3)
dr Mikołaj Lewandowski
14.02.2012-13.02.2017
40. Efekt współtunelowania w nadprzewodzących złączach tunelowych w obecności kropek kwantowych. (grant promotorski  dra Grzegorza Ilnickiego)
N N202 237540
2375/B/H03/2011/40
prof. dr hab. Jan Martinek
13.06.2011-12.08.2013
41. Analiza molekularnych procesów dynamicznych odpowiedzialnych za dyfuzję protonów w nowej rodzinie przewodników protonowych na podstawie eksperymentów Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
N N202 203738
2037/B/H03/2010/38
dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN
13.04.2010-12.04.2013
42. Nowe żelatory funkcjonalne rozpuszczalników organicznych: badanie mechanizmu tworzenia żelu i jego własności molekularnych
N N202 1441 33
1441/B/H03/2007/33
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
12.10.2007-11.10.2009
43. Własności magnetyczne i elektronowe związków międzymetalicznych RNi4Si(R=lantanowiec). (grant promotorski M. Falkowskiego)
N N202 1290 33
1290/B/H03/2007/33
dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN
12.10.2007-11.04.2009
44. Transport ładunku; zjawiska stochastyczne i nieliniowe w szybkoprotonowych przewodnikach
1 P03B 032 29
0370/P03/2005/29
prof. dr hab. Stefan Waplak
12.10.2005-11.10.2008
45. Modelowanie komputerowe pian akustycznych
2012/05/N/ST5/01476 (PRELUDIUM 3)
12.03.2013-11.12.2017
46. Kinetyka krystalizacji i własności magnetyczne amorficznych i nanokrystalicznych stopów Fe-(Ni, Co)-Zr-B. (promotorski S. Kostyryi)
N202 054 31/2936
2936/H03/2006/31
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
11.09.2006-10.12.2007
47. Wzrost i właściwości nanocząstek Au, Co i Ni na powierzchni cienkich warstw tlenków żelaza na Ru(0001)
IP2011 030071 (Iuventus Plus)
0300/IP3/2011/71
11.04.2012-10.04.2015
48. Magnetyczne warstwy z anizotropią prostopadłą i gradientem pola koercji – technologia wytwarzania, właściwości i zastosowania
IP2011 028371 (Iuventus Plus)
0283/IP2/2011/71
dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
11.04.2012-10.04.2014
49. Niskotemperaturowe badania polarnych stanów w kwantowym paraelektryku K1-xLixTaO3
N N202 237740
2377/B/H03/2011/40
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
11.04.2011-10.04.2015
50. Oddziaływania i dynamika molekularna na granicy ciecz-powierzchnia porów w żelach molekularnych: badania relaksacji i dyfuzji metodami jądrowego rezonansu magnetycznego
N N202 196140
1961/B/H03/2011/40
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
11.04.2011-10.04.2014
51. Wpływ zmian strukturalnych na własności magnetyczne i elektronowe faz Lavesa RCo2 (R=Y lub lantanowiec)
N N202 381740
3817/B/H03/2011/40
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
11.04.2011-10.04.2014
52. Nowe, organiczne układy fotoaktywne – struktura molekularna i elektronowa, wzbudzenia optyczne, dynamika
N N202 260234
2602/B/H03/2008/34
11.04.2008-31.07.2011
53. Dynamika molekularna elektroaktywnych polimerów uwięzionych w nanoporach
N N202 260534
2605/B/H03/2008/34
11.04.2008-10.04.2011
54. Zjawiska krytyczne w związkach z cerem zależne od wielkości ziaren w nanoskali
N N202 260834
2608/B/H03/2008/34
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
11.04.2008-10.04.2011
55. Magnetyczne sole z przeniesieniem ładunku utworzone przez organometaliczne kompleksy ditiolenów – badania własności spektroskopowych
N N202 207734
2077/B/H03/2008/34
prof. dr hab. Roman Świetlik
11.04.2008-10.02.2011
56. Korelacje elektronowe w transporcie przez nanostruktury
1 P03B 038 28
0343/P03/2005/28
prof. dr hab. Bogdan Bułka
11.03.2005-10.09.2007
57. Opracowanie materiałów dla potrzeb projektowania i budowy infrastruktury wodorowej (projekt zamawiany)
PBZ KBN 117/T08/07
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
10.07.2006-04.06.2009
58. Magnetyczne struktury warstwowe z wzajemnie prostopadłą anizotropią subwarstw ferromagnetycznych
3 T08A 031 27
0979/T08/2004/27
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
08.10.2003-07.10.2007
59. Efekt wiążania chemicznego w wybranych układach typu fuleren-chromofor organiczny. (grant promotorski mgr Barbary Laskowskiej)
N N202 288038
2880/B/H03/2010/38
08.04.2010-30.10.2011
60. Analiza wpływu silnych korelacji na transport elektronowy w nanostrukturach. (grant promotorski Damiana Krychowskiego)
N N202 065636
0656/B/H03/2009/36
prof. dr hab. Stanisław Lipiński
08.04.2009-15.03.2010
2013/11/D/ST3/02694 (SONATA 6)
dr hab. Michał Bielejewski, prof. IFM PAN
07.07.2014-06.12.2017
62. Spinowo spolaryzowany transport w kropkach kwantowych i układach molekularnych
1 P03B 056 30
0947/H03/2006/30
prof. dr hab. Jan Martinek
07.06.2006-06.06.2009
63. Stany stacjonarne w przestrzennie ograniczonych układach mikroskopowych: mikroszczeliny akustyczne i stymulowane cząsteczki mikrożelowe w mikrokanałach
2012/05/B/ST3/03255 (OPUS 3)
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
07.03.2013-06.03.2016
64. Ramanowskie procesy elektronowej relaksacji spin-sieć w dielektrycznych ciałach stałych.
(grant promptorski S. Lijewskiego)
N N202 260034
2600/B/H03/2008/34
05.05.2008-30.04.2009
65. Sprzężenie wymienne w układach wielowarstwowych ferromagnetyk/półprzewodnik. (promotorski P. Chomiuka)
3 T08E 031 30
0492/T02/2006/30
dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN
05.05.2006-04.11.2007
66. Amorficzne materiały magnetokrystaliczne na bazie metali przejściowych z lantanowcami
IP2011 055671 (Iuventus Plus)
0556/IP3/2011/71
dr hab. Zbigniew Śniadecki, prof. IFM PAN
04.04.2012-03.10.2013
67. Własności magnetyczne i elektronowe związków międzymetalicznych RNi4Cu (R=ziemia rzadka)
nr 1 P03B 077 28
dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN
04.03.2005-03.09.2006
68. Wpływ polidyspersji rozmiarów cząstek na własności sprężyste  wybranych modeli molekularnych. (grant promotorski J. Narojczyka)
N N202 1353 33
1353/B/H03/2007/33
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
03.10.2007-02.04.2009
69. Własności spektralne nowych, asymetrycznych molekuł organicznych i ich soli jono-rodnikowych. (promotorski B. Barszcza)
N N202 1209 33
1209/B/H03/2007/33
02.11.2007-01.11.2008
70. Zbadanie własności elektronowych i magnetycznych związków międzymetalicznych metali przejściowych i f-elektronowych w oparciu o obliczenia ab-initio struktury elektronowej
N N202 1349 33
1349/B/H03/2007/33
dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN
02.10.2007-01.10.2010
71. Dielektyczne i reologiczne własności polimerów supramolekularnych
N N202 4123 33
4123/B/H03/2007/33
prof. dr hab. Jan Jadżyn
02.10.2007-01.10.2010
72. Badania struktury oscylacyjnej i elektronowej nowej klasy przewodników utworzonych przez elektro-donorowe molekuły organiczne. (grant habilitacyjny)
N N202 1330 33
1330/B/H03/2007/33
dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN
02.10.2007-01.04.2009
73. Amorfizacja metalicznych związków Dy(Mn,Fe)6(Ge,Al)6 i poznanie ich własności. (grant promotorski Z. Śniadeckiego)
N202 088 32/2030
2030/H04/2007/32
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
02.04.2007-01.04.2009
74. Wpływ domieszkowania metalami 3d oraz ziemiami rzadkimi na strukturę elektronową, właściwości magnetyczne, ferroelektryczne oraz optyczne wybranych multiferroików - obliczenia z pierwszych zasad
2011/01/B/ST3/02212 OPUS-1
DEC-2011/01/B/ST3/02212
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
01.12.2011-30.11.2015
75. Współzawodnictwo oddziaływań elektronowych i efektów symetrii w transporcie przez nanostruktury
N N202 229437
2294/B/H03/2009/37
prof. dr hab. Bogdan Bułka
01.10.2009-30.09.2012
76. Własności magnetyczne i elektronowe związków międzymetalicznych z niestabilną powłoką 4f
N N202 229537
2295/B/H03/2009/37
dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN
01.10.2009-30.09.2011
77. Magnetyzm, własności termodynamiczne i transportowe związków z cerem  o strukturze CaCu5
N N202 1213 33
1213/B/H03/2007/33
prof. dr hab. Tomasz Toliński
01.10.2007-30.09.2009
78. Kontrolowana destrukcja kryształów z rodziny TGS przez ciecz przenoszącą ciśnienie hydrostatyczne do 2,5 GPa
N N202 1206 33
1206/B/H03/2007/33
prof. dr hab. Stefan Waplak
01.10.2007-30.09.2009
79. Otrzymywanie nanostruktur ferroelektrycznych
PBZ-MIN-012/KBN/2004
K114/T08/2005
01.10.2005-17.06.2010
80. Magnetyczne struktury warstwowe z niekolinearnym rozkładem magnetyzacji - badania struktury magnetyvcznej i jej modyfikacja
N N507 287836
2878/B/T02/2009/36
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
01.07.2009-30.09.2012
81. Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki, energetyki i medycyny. (NM dla OIE) (sieć krajowa)
umowa nr D/SN-001/01/2007
72/E-67/SN/033/2007
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
01.06.2007-31.12.2007
82. Podstawy nanoelektroniki
6 PR EU Marie Curie
Decyzja nr 74/E-66/SPB/6.PR.EU/DIE 399/2004-2007
prof. dr hab. Bogdan Bułka
01.05.2004-30.04.2008
83. Mechanizmy spontanicznej polaryzacji elektrycznej w chiralnych ciekłych kryształach
nr P03B 127 22
prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
01.05.2002-30.04.2005
84. Fizyczne własności układów miękkich sfer oraz zawiesin mikrożelowych
N202 070 32/1512
1512/H03/2007/32
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
01.04.2007-01.04.2010
85. Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych
2018/02/X/ST3/03122
DEC- 2018/02/X/ST3/03122
dr inż. Sławomir Pieprzyk
24.04.2019-23.04.2020

Projekty międzynarodowe

1. Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych
2013/08/M/ST3/00960 HARMONIA-4
DEC-2013/08/M/ST3/00960
dr hab. Maciej Urbaniak
29.08.2013-28.08.2016
2. Elektroceramiki otrzymywane z nanoproszków wytwarzanych metodami niekonwencjonalnymi (ELENA)
149/COS/2006/02
23.11.2006-22-08.2009
3. Networking for intermetallic compounds as catalysts for steam reforming on metanol
(IMC-SRM). CM0904 (COST)
dr Magdalena Wencka
21.05.2010-20.05.2014
4. Badanie własności metastabilnych związków i stopów międzymetalicznych wspierane obliczeniami ab initio. DAAD
DAAD
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
2007-2008
5. Polarna elektroceramika
5 PR UE - kontrakt no G5RT-CT-2001-05024 and name: POLECER
2002-2007
6. Centre of Excellence for Magnetic and Molecular Materials for the Future Electronics
5 PR UE – kontrakt no G5MA-CT-04049 and name: MMMFE
prof. dr hab. Bogdan Bułka
2002-2005
7. Badania metodami spektroskopii IR i Ramana roli wiązania wodorowego i halogenowego w formowaniu stanu izolatora Motta w niskowymiarowych przewodnikach organicznych i utworzonych przez pochodne TTF (tetratiofulwalen)
2012/04/M/ST3/00774 HARMONIA-1
DEC-2012/04/M/ST3/00774
prof. dr hab. Roman Świetlik
17.09.2012-16.09.2015
8. Niekolinearna magnetyczna struktura układów warstwowych NiFe/Au/Co/Au
DWM/N94/DAAD/2008
nr 309/N-DAAD/2008/0
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
14.11.2008-13.11.2010
9. Widma w podczerwieni i Ramana nowych magnetycznych i/lub przewodzących organicznych soli z przeniesieniem ładunku
DPN/N9/POLONIUM/2009
471/N-POLONIUM/2009/0
prof. dr hab. Roman Świetlik
13.06.2010-12.06.2011
10. Spinowo zależny transport i korelacje elektronowe w nanostrukturach: Efekty wielociałowe i interferencja kwantowa (SPINTRA)
106/ESF/2006/03
prof. dr hab. Bogdan Bułka
10.11.2006-09.11.2009
11. Sprzężenie wymienne w cienkich warstwach stopów Heuslera w kontakcie z antyferromagnetykiem
DPN/N45/DAAD/2010
733/N-DAAD/2010/0
prof. dr hab. Janusz Dubowik
10.07.2010-09.03.2012
12. Designing novel materials for nanodevices: From Theory to Practice
MP0901 (COST)
prof. dr hab. Wojciech Kempiński
03.12.2010-18.11.2014
13. Single and multiphase ferroics with restricted geometries (SIMUFER)
MP0904 (COST)
02.03.2010-01.06.2014
14. NANOSPIN    Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujęce transfer spinowego momentu pędu
PSBP-45/2010 NANOSPIN Polsko-Szwajcarski Projekt Badawczy
PSBP-045/2010
prof. dr hab. Janusz Dubowik
01.09.2011-30.09.2016
15. Source of Electron in Entanglement in nano devices
akronim: SE2ND FP7-ICT
271554
prof. dr hab. Jan Martinek
01.08.2011-31.01.2015
16. Podstawy nanoelektroniki. Marie Curie Research Training Networks
6 PR UE – no MRTN-CT-2003-504574 name RTNNANO
prof. dr hab. Bogdan Bułka
01.05.2004-30.04.2008
17. Przyrządy z nanorurek węglowych w limicie kwantowym, CAREDQ, projekt 6PR UE
UE FP6-021285-2
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
01.03.2006-28.08.2009
Homing/2016-1/11
dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN
01.01.2017-31.12.2018
19. Nanoelectronics: concepts, theory and modeling
akronim: NanoCTM FP7-PEOPLE-INT-2008 Marie Curie Action for Initial Training
234970
prof. dr hab. Bogdan Bułka
01.01.2010-31.12.2013

1.1. Rola oddziaływań blisko i dalekozasięgowych w formowaniu i modyfikacji własności materiałów funkcyjnych
dr hab. Waldemar Bednarski
2015-2017

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1. Krajowe Centrum Nansotruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej – SPINLAB
POIG.02.02.00-00-020/02
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
12.11.2009 – 31.07.2012

2013/10/M/ST3/00488 HARMONIA-5
DEC-2013/10/M/ST3/00488 HARMONIA-5
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
24.04.2014-23.04.2017
2. INNOTECH   Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He
168/2012 Program INNOTECH (w ramach ścieżki programowej In-Tech)
prof. dr hab. Wojciech Kempiński
01.08.2012-31.03.2016

 
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego