Przewody habilitacyjne

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 93/2024 z dnia 6.02.2024 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


postępowanie w toku

Temat: Niskotemperaturowe właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne trójskładnikowych materiałów na bazie metali ziem rzadkich

postępowanie w toku

Temat: Wpływ nanoinkluzji na własności sprężyste wybranych układów modelowych twardych cząstek

postępowanie w toku

Temat: Efekty wiskoelastyczne w ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych chiralnych ciekłych kryształach

Data nadania stopnia: 27.09.2022

Temat: Wytwarzanie oraz analiza właściwości fizycznych żeli z tlenku grafenu

Data nadania stopnia: 22.06.2021

Temat: Charakterystyka stanu podstawowego wybranych silnie skorelowanych związków 4f -elektronowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów transportu elektronowego i cieplnego

Data nadania stopnia: 29.04.2021

Temat: Defekty a niestabilność sieci krystalicznej w antyferroelektrycznym PbZrO3

 

Data nadania stopnia: 20.10.2020

Temat: Wybrane właściwości związków bizmutu na bazie tlenków metali – obliczenia za pomocą teorii funkcjonału gęstości

Data nadania stopnia: 13.07.2020

Temat: Efekty dynamiczne i nielokalne w transporcie przez układy kropek kwantowych

Data nadania stopnia: 13.07.2020

Temat: Spektroskopowe badania stanów podstawowych niskowymiarowych przewodników organicznych: lokalizacja ładunku, nadprzewodnictwo, dwufunkcyjność

Data nadania stopnia: 23.06.2020

Temat: Wpływ modyfikatorów organicznych na właściwości spektroskopowe i fotoelektrochemiczne struktur węglowych do zastosowań w optoelektronice organicznej

Data nadania stopnia: 23.06.2020

Temat: Modelowanie materiałów magnetycznych z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości

Data nadania stopnia: 13.07.2020

Temat: Projektowanie i charakterystyka nowych elektrolitów stałych przewodzących protonowo

Data nadania stopnia: 29.10.2019

Temat: Termodynamiczne aspekty nieporządku strukturalnego i jego wpływ na magnetyzm wybranych stopów na bazie kobaltu

Recenzenci: prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski, prof. dr hab. Feliks Stobiecki, prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

Data nadania stopnia: 29.10.2019

Temat: Wpływ otoczenia warstw ferromagnetycznych na anizotropię magnetyczną oraz oddziaływania wymienne

Recenzenci: prof. dr hab. Lech Baczewski, prof. dr hab. Czesław Kapusta, prof. dr hab. Stefan Krompiewski

Data obrony: 15.04.2019

Temat: Wpływ procesu samoorganizacji cząsteczkowej na dynamikę molekularną, przewodnictwo elektryczne i własności termiczne odnawialnych żeli jonowych

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Jadżyn, dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz