BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Plan Równości Płci

Wprowadzenie Planu Równości Płci stanowi obecnie kryterium kwalifikowalności dla uczestników programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Plan Równości Płci w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN opracowany został zgodnie z zaleceniami ujętymi w dokumencie „Horizon Europe guidance on gender equality plans”.

Nadrzędną rolą opracowanego Planu Równości Płci na lata 2024-2025 jest zapewnianie równego traktowania, troska o równość szans i możliwości rozwoju wszystkich pracowników bez względu na płeć.

 

Nad wdrożeniem Planu czuwać będzie Pełnomocnik ds. Równości wraz z Zespołem ds. Równości, którzy monitorować będą sytuację w Instytucie pod kątem realizacji Planu, poszukiwać skutecznych rozwiązań dla zaistniałych problemów, jak i szerzyć wiedzę na temat równości płci.

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego