BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Środowiskowe Laboratorium Badań RadiospektroskopowychCele badawcze

Określenie mechanizmów przewodnictwa jonowego w nowo zsyntetyzowanych materiałach przewodzących, analiza mechanizmów powstawania żeli molekularnych, badanie oddziaływań wpływających na własności żeli oraz wyjaśnienie spowolnienia dynamiki molekularnej cieczy uwięzionej w materiałach porowatych, np. żelach molekularnych, czy matrycach polimerowych. Badanie dynamiki molekularnej różnymi metodami magnetycznego rezonansu jądrowego pozwala śledzić zjawiska i procesy dynamiczne w różnej skali czasowej. Niezależnie od badań podstawowych, podejmujemy zadania, których celem jest wykazanie użyteczności metod magnetycznego rezonansu jądrowego do badań aplikacyjnych, np. weryfikowania autentyczności lub wykrywania zafałszowań różnych produktów roślinnych czy spirytusowych.

Profil badawczy

Struktura, dynamika i własności fizyczne funkcjonalnych materiałów dielektrycznych oraz organicznych układów przewodzących. W badaniach wykorzystujemy przede wszystkim metody relaksometrii, dyfuzjometrii, i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego oraz magnetyczny rezonans elektronowy. Aktualnie głównym obiektem badań są żele molekularne, nowe, ciałostałowe przewodniki jonowe, a także wybrane materiały biologiczne.

Programy badawcze

 1. Projekt MNiSW - Nowe żelatory funkcjonalne rozpuszczalników organicznych: badanie mechanizmu tworzenia żelu i jego własności molekularnych (2007-2009), kierownik - prof. J. Tritt-Goc
 2. Projekt MNiSW - Analiza molekularnych procesów dynamicznych odpowiedzialnych za dyfuzję protonów w nowej rodzinie przewodników protonowych na postawie eksperymentów Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (2010-2012), kierownik - dr Adam Rachocki
 3. Projekt MNiSW - Oddziaływania i dynamika molekularna na granicy ciecz-powierzchnia porów w żelach molekularnych: badania relaksacji i dyfuzji metodami jądrowego rezonansu magnetycznego (2011-2014), kierownik - prof. J. Tritt-Goc
 4. Projekt NCN - Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej (2014-2017), kierownik - dr inż. M. Bielejewski

Osiągnięcia naukowe

 • Wykazanie oddziaływania rozpuszczalnik-powierzchnia porów w żelach supramolekularnych poprzez zbadanie dynamiki rozpuszczalnika [J. Tritt-Goc et al., Soft Matter 10, 7810 (2014), J. Kowalczuk et al., J. Phys. Chem. B 118, 4005 (2014)]
 • Zbadanie wpływu rozpuszczalnika na własności termodynamiczne i mikrostrukturę żeli molekularnych oraz wykazanie braku uniwersalnej zależności między parametrami rozpuszczalnika a własnościami żeli [M. Bielejewski et al., Langmuir 25, 8274 (2009), M. Bielejewski et al., Soft Matter 9, 7501 (2013), J. Kaszyńska et al., Tetrahedron 68, 3803 (2012)]
 • Określenie źródła pochodzenia fazy nieuporządkowanej w przewodnikach protonowych otrzymanych na bazie molekuł heterocyklicznych i kwasów organicznych [A. Rachocki et al., Crystal Growth & Design 14, 1211 (2014), K. Pogorzelec-Glaser et al., CrystEngComm 15, 1950 (2013)]
 • Określenie mechanizmu przewodnictwa w nowych przewodnikach protonowych o potencjalnym wykorzystaniu w ogniwach paliwowych [K. Pogorzelec-Glaser et al., Solid State Ionics 227, 96 (2012), A. Rachocki et al., Carbohydr. Res. 346, 2718 (2011)]
 • Anomalne zachowanie elektronowej relaksacji spinowej jonów Mn2+ w kompleksach o niskiej symetrii [S.K. Hoffman et al., J. Magn. Reson. 246, 46 (2014)]
 • Wykazanie możliwości zastosowania relaksometrii NMR w badaniach materiałów roślinnych m.in. do weryfikowania autentyczności olejów roślinnych [A. Rachocki et al., Anal. Bioanal. Chem. 404, 3155 (2012), A. Rachocki et al., Food Chem. 152, 94 (2014)]
 • Wykazanie możliwości zastosowania mikrotomografii rezonansu magnetycznego do określenia mechanizmu uwalniania się leków o kontrolowanej rozpuszczalności oraz badania fizycznej stabilności leków [J. Kowalczuk et al., European J. Pharm. Sciences 42, 354 (2011)]

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego