Zamówienia o wartość równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

Dostawa systemu piezoelektrycznego oraz systemu generacji pól magnetycznych kompatybilnych z wysokorozdzielczym mikroskopem polaryzacyjnym Kerra firmy evico magnetics GmbH.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Znak sprawy: ZP/02/2022.
Termin składania ofert: 21 lipca 2022 roku, godzina 09:00.
Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2022 roku, godzina 10:00.
Identyfikator postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/: 1a8f2b13-f5e6-4ddf-bc50-0d17e4e6fd47