Przewody habilitacyjne

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 52/2023 z dnia 14.03.2023 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


Data obrony: 28.03.2017

Temat: Wpływ nieporządku strukturalnego na własności dielektryczne perowskitów tlenkowych i wielofazowych układów polimerowych

Recenzenci: prof. dr hab. R. Przeniosło, prof. dr hab. K. Roleder, prof. dr hab. K. Weron

Data obrony: 25.10.2016

Temat: Wpływ powierzchni granicznych oraz molekuł wody na dynamikę molekularnąi transport ładunku w przewodnikach jonowych z molekułami heterocyklicznymi

Recenzenci: prof. dr hab. R. Hołyst, prof. dr hab. S. Jurga, prof. dr hab. S. Sokołowski

Data obrony: 17.11.2015

Temat: Dynamika procesów molekularnych i kolektywnych w ciekłych kryształach poddanych ograniczeniom geometrycznym

Recenzenci: prof. dr hab. M. Massalska-Arodź, prof. dr hab. G. Derfel, prof. dr hab. J. Jadżyn

Data obrony: 24.03.2015

Temat: Badania mikrofalowych wzbudzeń namagnesowania w wybranych strukturyzowanych i jednorodnych cienkich materiałach magnetycznych

Recenzenci: Dr hab. R. Zdyb, prof. dr hab. M. Bałanda, prof. dr hab. J. Barnaś

Data obrony: 28.10.2014

Temat: Struktura wibracyjna oraz elektronowa, oddziaływania elektron-elektron oraz elektron-fonon w przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne tetratiafulwalenu

Recenzenci: prof. dr hab. B. Mróz, prof. dr hab. M.J. Nowak, prof. PŁ dr hab. E. Staryga

Data obrony: 22.11.2011

Temat: Wpływ domieszkowania na przewodnictwo elektryczne i własności ferroiczne wybranych związków Me3X(SO4)2

Recenzenci: prof. dr hab. J. Garbarczyk, prof. dr hab. J. Sworakowski, prof. dr hab. Z. Wilamowski, prof. dr hab. J. Zioło

Data obrony: 22.02.2011

Temat: Symulacje komputerowe własności sprężystych wybranych układów modelowych i poszukiwanie mechanizmów auksetyczności

Recenzenci: prof. dr hab. A. Burian, prof. dr hab. R. Hołyst, prof. dr hab. K. Parliński, prof. dr hab. P. Pierański

Data obrony: 15.06.2010

Temat: Własności stanu podstawowego wybranych stopów Heuslera i związków międzymetalicznych z Ce na podstawie badań metodami z pierwszych zasad

Recenzenci: prof. dr hab. A. Kiejna, prof. dr hab. S. Kaprzyk, prof. dr hab. A. Ślebarski, Dr hab. R. Wojciechowski

Data obrony: 30.03.2010

Temat: Właściwości magnetyczne i magnetoopór warstw wielokrotnych typu [NiFe/Au/Co/Au]N

Recenzenci: Dr hab. L. Baczewski, Dr hab. M. Kisielewski, prof. dr hab. J. Korecki, prof. dr hab. H. Puszkarski

Data obrony: 27.10.2009

Temat: Samoistne i niesamoistne pola krytyczne wybranych nadprzewodnikow

Recenzenci: prof. dr hab. J. Baszyński, Dr hab. R. Puźniak, Dr hab. K. Rogacki, prof. dr hab. K.I. Wysokiński

Data obrony: 16.06.2009

Temat: Transport spinowo spolaryzowany w układach warstwowych. Obliczenia z pierwszych zasad

Recenzenci: prof. dr hab. T. Dietl, prof. dr hab. A. Jezierski, prof. dr hab. S. Kaprzyk, Dr hab. T. Kostyrko

Data obrony: 28.10.2008

Temat: Dielektryczne i elektrooptyczne właściwości chiralnych ciekłych kryształów

Recenzenci: prof. dr hab. J. Kędzierski, prof. dr hab. M. Kurzyński, prof. dr hab. S. Urban, prof. dr hab. J. Zioło

Data obrony: 12.12.2006

Temat: Transport zależny od spinu w układach z silnym oddziaływaniem kulombowskim

Recenzenci: prof. dr hab. T. Dietl, prof. dr hab L. Jacak, prof. dr hab. J. Spałek, prof. dr hab. K.I. Wysokiński

Data obrony: 12.12.2006

Temat: Własności magnetyczne wybranych układów warstwowych sprzężonych wymiennie

Recenzenci: prof. dr hab. H. Puszkarski, prof. dr hab. J. Spałek, prof. dr hab. T. Stobiecki, prof. dr hab. T. Story

Data obrony: 10.10.2006

Temat: Zastosowanie nieliniowej spektroskopii dielektrycznej do badań dynamiki fluktuacji molekularnych w fazie izotropowej ciekłych kryształów

Recenzenci: prof. dr hab. J. Konarski, prof. dr hab. W. Kuczyński, prof. dr hab. S. Wróbel, prof. dr hab. J. Zioło