Doktoraty

Uchwała RN IFM PAN nr 163/2021 z dn.30.11.2021 określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (korekta)


Data obrony: 2013-06-24 / Data nadania stopnia: 2013-06-25

Temat: Cienkie warstwy stopu Heuslera Ni-Mn-Sn

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Jezierski, prof. dr hab. Tomasz Story

 

Data obrony: 2013-06-10 / Data nadania stopnia: 2013-06-25

Temat: Spektroskopowe badania lokalizacji ładunku w jednowymiarowych przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne TTF

Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Sworakowski, prof. dr hab. Jacek Ulański

 

Data obrony: 2012-03-21 / Data nadania stopnia: 2012-03-27

Temat: Przewodnictwo elektryczne wybranych elektrolitów stałych z molekułami heterocyklicznymi

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, prof. dr hab. Jan Jadżyn

 

Data obrony: 2011-11-17 / Data nadania stopnia: 2011-11-22

Temat: Obliczenia z pierwszych zasad własności elektronowych i magnetycznych wybranych związków międzymetalicznych zawierających cer, samar i uran

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kaprzyk, dr hab. Tomasz Kostyrko

 

Data obrony: 2011-06-15 / Data nadania stopnia: 2011-06-21

Temat: Wpływ defektów na właściwości elektronowe i magnetyczne wybranych półprzewodników o strukturze wurcytu - obliczenia z pierwszych zasad

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Kiejna, prof. dr hab. Stefan Krompiewski

 

Data obrony: 2010-12-17 / Data nadania stopnia: 2011-02-01

Temat: Wpływ bombardowania jonowego na właściwości magnetyczne układów warstwowych Ni80Fe20/Au/Co/Au

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Baszyński, prof. dr hab. Marek Przybylski

 

Data obrony: 2010-12-16 / Data nadania stopnia: 2011-02-01

Temat: Właściwości elektryczne i magnetyczne układów wielowarstwowych Ni-Fe/Au/Co/Au otrzymywanych metodami rozpylania jonowego i naparowania termicznego.

Recenzenci: dr hab. Tomasz Toliński, prof. dr hab. Tomasz Story

 

Data obrony: 2010-08-24 / Data nadania stopnia: 2010-11-23

Temat: Analiza wpływu silnych korelacji i interferencji na transport elektronowy w nanostrukturach

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Barnaś, prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

 

Data obrony: 2009-10-19 / Data nadania stopnia: 2009-10-27

Temat: Dynamika molekularna żelatora organicznego 1,2-O-(1-etylopropylideno)-α-D-glukofuranozy i właściwości termodynamiczne otrzymanych żeli

Recenzenci: dr hab. Barbara Blicharska, dr hab. Arkadiusz Brańka

Data obrony: 2009-06-15 / Data nadania stopnia: 2009-10-27

Temat: Własności strukturalne, magnetyczne i transportowe amorficznych stopów i międzymetalicznych związków DyMn6-xGe6-xFexAlx (0 ≤ x ≤ 6)

Recenzenci: dr hab. Andrzej Szajek, prof. dr hab. Andrzej Szytuła

 

Data obrony: 2009-06-05 / Data nadania stopnia: 2009-06-16

Temat: Symulacje komputerowe wpływu dyspersji rozmiarów cząsteczek na współczynnik Poissona w układach modelowych

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz, prof. dr hab. Piotr Pierański

Data obrony: 2009-04-07 / Data nadania stopnia: 2009-05-19

Temat: Własności magnetyczne i elektronowe związków międzymetalicznych RNi4Si (R = lantanowiec)

Recenzenci: doc. dr hab. Janusz Dubowik, prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Data obrony: 2009-04-07 / Data nadania stopnia: 2009-05-19

Temat: Ramanowskie procesy elektronowej relaksacji spin-sieć w dielektrycznych ciałach stałych

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Drulis, prof. dr hab. Stefan Waplak

Data obrony: 2008-10-27 / Data nadania stopnia: 2008-10-28

Temat: Dynamika kationu guanidynowego w wybranych kryształach molekularno-jonowych badana metodą NMR

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Wąsicki, prof. dr hab. Olgierd Żogał 

Data obrony: 2008-09-30 / Data nadania stopnia: 2008-10-28

Temat: Drgania normalne i wzbudzenia wewnątrzmolekularne w wybranych przewodnikach organicznych pochodnych TTF

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz, prof. dr hab. Juliusz Sworakowski